TRA CỨU LỊCH SỬ DỰ THƯỞNG


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > Chọn “Lịch sử dự thưởng”.
2 BƯỚC 2: Chọn loại sản phẩm > Ấn vào biểu tượng để lọc thông tin cần tra cứu .
3 BƯỚC 3: Chọn Trạng thái, Thời gian & Đơn vị trả thưởng để lọc thông tin > Ấn “Áp dụng”.