TRA CỨU LỊCH SỬ THANH TOÁN


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > Chọn “Lịch sử thanh toán”.
2 BƯỚC 2: Ấn vào ô “Lọc thời gian” để chọn thời gian cần tra cứu lịch sử thanh toán.